Newark Religion

Old Newark

St. Aloysius Society to Entertain
February 18, 1906

St. Aloysius Society to Entertain

February 18, 1906

staloysiusnews02.jpg staloysiusnews01.jpg