Newark Religion

Old Newark

From "Progressive Architecture Volume 5

From "Progressive Architecture Volume 5

epistrinity29.jpg epistrinity31npl.jpg epistrinity35progressivearchitecturevolume5.jpg epistrinity201776.gif epistrinity21.gif