Newark Religion

Old Newark

1873 Vestry

1873 Vestry

trinityepiscopalychurch1847map.gif 0000trinitychurch1873.jpg trinityepiscopalchurchvestry1873.jpg trinityepiscopal1889map.jpg trinityepiscopal1901map.jpg